วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

  • IMG 6759
  • IMG 6750 - Copy
  • IMG 4349
  • IMG 6759
  • IMG 6750 - Copy
  • IMG 4349

           

        วันที่  11  พฤศจิกายน  2558    ผอ.สมศักดิ์  จันทร์ศิริ  ร่วมกับคณะครูและนักเรียน  ต้อนรับคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ ยุวกาชาด จากโรงเรียนวัดหัวกระบือ กรุงเทพฯ จำนวน  480 คน เวลา 08.30 – 11.30 น. เยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดวิทยาลัยฯ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เกษตรธรรมชาติ

รร.วดทากระบอ23

รร.วดทากระบอ1รร.วดทากระบอ8รร.วดทากระบอ13รร.วดทากระบอ17รร.วดทากระบอ41รร.วดทากระบอ42รร.วดทากระบอ44

   

วันที่  8  พฤศจิกายน  2558    คุณครูเพ็ญศรี  กลับกลาย และคุณครูวรวุฒิ  แสงเมืองเปียง  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เรื่อง “ทางรอดการผลิตเห็ด”  ณ  อาคารวิทยบริการ  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สมาชิกของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย  มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตเห็ด ภายใต้การแข่งขันของธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในเวลาที่จะมาถึงอีก ประมาณ 2 เดือน

ประชมสามญเหด1ประชมสามญเหด2ประชมสามญเหด3ประชมสามญเหด4

วันที่  5 พฤศจิกายน 2558   ผอ.สมศักดิ์  จันทร์ศิริ นำคณะครู 4 ท่าน และนักเรียนชั้น ปวช.ปี 2 จำนวน 14 คน ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมการประกวดฯ งาน “สุดยอดวัตกรรม” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ อาคารโดมกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

งานประกวดสงประดษฐ1งานประกวดสงประดษฐ2งานประกวดสงประดษฐ3

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผอ.สมศักดิ์  จันทร์ศิริ และคณะครู ร่วมสัมมนาประจำปี 2558 ของสมาคมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์& รีสอร์ท ต.ชำผัก-แพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีEM และการดำเนินงานกิจกรรมการเผยแพร่ในปีที่ผ่านมา  โดยมี พล.อ.พิเชษฐ์  วิสัยจร  นายกสมาคมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้  นางราตรีรัตน์  จันทร์ศิริ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับจุลลินทรีย์ EM กับการตอนสุกรเพศผู้ ร่วมสัมมนาด้วยสมมนาเกษตร4สมมนาเกษตร3สมมนาเกษตร5สมมนาเกษตร1สมมนาเกษตร2สมมนาเกษตร9สมมนาเกษตร18สมมนาเกษตร16

วันที่  16 ตุลาคม  2558   ผอ.สมศักดิ์  จันทร์ศิริ และคณะครู 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ คุณครูจรัญ  กลับกลาย  คุณครูวีระธัชกร กลิ่นขจร และ นางราตรีรัตน์ จันทร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับมอบโล่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษาครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558  ของสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม  

           ในการนี้ รศ.ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กล่าวเปิดพิธีและมอบเกียรติบัตรและโล่ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน

งานวจยคร9งานวจยคร12งานวจยคร10งานวจยคร6งานวจยคร1งานวจยคร2งานวจยคร7งานวจยคร8งานวจยคร3

ผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์  จันทร์ศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม

2639
วันนี้วันนี้16
เมื่อวานเมื่อวาน35
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้107
เดือนนี้เดือนนี้361
รวมรวม2639